ПГТСТ “Гоце Делчев” – гр. Пловдив

Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Какво?

Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Кога?

2014-2020

Как?

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната.

Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване“ в партниращото предприятие. 

Научeте повече за проекта 

Разгледайте снимки